Close icon

 


Integritetspolicy för Skeppsholmen Sotheby´s International Realty

 

Din personliga integritet är viktig för oss och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I vår integritetspolicy hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande dataskyddslagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

 

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi respekterar din integritet. Vi ber dig därför läsa igenom denna text noggrant. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår integritets- och cookie policy samt vår behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@sothebysrealty.se. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som tillser att gällande dataskyddslagstiftning följs.

Denna policy uppdaterades 2022-03-01

 

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du besöker oss fysiskt eller digitalt. Du kan även direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Sådana situationer kan exempelvis vara när du anlitar en av våra mäklare, besöker en visning eller vår hemsida, anmäler dig till någon av våra prenumerationstjänster eller är i kontakt med oss på annat sätt. Vi kan även komma att samla i information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande adressuppgifter från vår adressleverantör. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter vi samlar in är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och adress.
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare.
 • Enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar.

 

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, och vi behöver spara uppgifterna för att kunna följa gällande lagstiftning, exempelvis fastighetsmäklarlagen eller penningtvättslagstiftningen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har utfäst eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt. Viss behandling av personuppgifter är också nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla en god service och support på ett effektivt och kundvänligt sätt. Vi kan även behöva spara dina personuppgifter om du invänder mot vår marknadsföring så att vi kan säkerställa att du inte mottar fler utskick från oss i framtiden.

 

Vad är ett berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Det kan exempelvis handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ett berättigat intresse är också att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt väsentliga och anpassade erbjudanden. Ytterligare ett berättigat intresse är att kommunicera försäljningspris och adresser i olika kanaler, exempelvis genom publicering på våra egna och samarbetspartners webbplatser, genom utskick samt i sociala medier i syfte att marknadsföra oss och vår verksamhet. För den lagliga grunden, berättigat intresse, görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av vår behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter. Skulle vi anse att individens intresse väger tyngre, kommer vi inte att genomföra behandlingen.

 

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är ett säkert sätt att kunna fastställa din identitet vid exempelvis avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar naturligtvis inte dina personuppgifter med vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med noga utvalda tredje parter. Om detta sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt. Mottagarna av dina personuppgifter kan vara självständiga personuppgiftsansvariga, tillsammans med oss gemensamt ansvariga eller personuppgiftsbiträden.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden, dvs någon som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, sker det endast för ändamål som är förenliga med de syfte för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har även skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav. Nedan är de kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).
 • Leverantörer av tryck och annonsering. Vi kan komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution, exempelvis bostadsbeskrivning inför försäljning eller annonsering via exempelvis Hemnet.
 • Vi har även samarbeten och erbjuder kompletterande tjänster, såsom uppmätning, styling och annonsering där personuppgifter kan komma att överföras. Vid försäljning av nyproduktion kan även vissa personuppgifter för spekulanter/köpare delas med byggherre och bostadsrättsförening.
 • En fastighetsmäklare och ett fastighetsmäklarföretag har skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför komma att lämnas ut till FMI eller mäklarens försäkringsbolag.

 

Säkerhet vid behandling av dina personuppgifter

Vi vidtar ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Vi har bl a upprättat interna riktlinjer för IT-säkerhet, dataskydd och informationssäkerhet samt sekretessavtal med anställda, styrelsen, leverantörer och samarbetspartners. Vi har även instruktioner för informationsklassificering som reglerar vilken säkerhetsnivå som ska tilldelas uppgifter, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas på respektive nivå, behörighetskrets mm.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi, våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivåer som tillämpas inom EU/EES och har en laglig grund för överföringen som säkerställer lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Lagringstiden för personuppgifterna vi samlar in fastställs i enlighet med ändamålet och den rättsliga skyldigheten för varje behandling. Personuppgifter lagras därmed under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi utfäst enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge som det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och raderar inaktuella eller på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när ändamålet alternativt den lagstadgade skyldigheten att lagra uppgifter upphör.

 

Kamerabevakning

Vissa av våra kontor är utrustade med kameror. Kamerabevakande områden är markerade med skyltar. Vår kamerabevakning utförs mot bakgrund av den lagliga grunden berättigat intresse, då vi har ett intresse av att säkerställa säkerheten för våra anställda och kunder. Personuppgifter som rör misstanke om brott behandlas för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Med hänsyn till ändamålet med kamerabevakningen, lagras inte kameraupptagningar längre än vad som är nödvändigt. Kamerabevakningsmaterialet kan komma att lämnas ut till relevant mottagare om upptagningar är nödvändiga för en brottsutredning.

 

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt till följande:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du kan begära utdrag på dina registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig. För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade för en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

 • Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv har lämnat till oss.

 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse). För de fall vi använder berättigat intresse som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta.

 

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Du kan exempelvis själv välja om du vill bli kontaktad via e-post eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandlingen av uppgifter utan enbart kontakta oss och begära begränsning i den kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar ingenting att använda dina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

 

Har du klagomål?

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

 

Kontaktuppgifter

Integritetsmyndigheten (IMY)

Telefonnummer: 08-6576100

E-post: imy@imy.se

 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska. Vill du veta mer om hur vi använder cookies så kan du läsa vår cookie policy.

 

Kontaktuppgifter till Skeppsholmen Sotheby´s International Realty

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss.

 

Skeppsholmen Fastighetsmäkleri AB, org nr 556546-6744

Huvudkontor: Karlavägen 81, 114 59 Stockholm

Telefonnummer: 08-54580000

E-post: info@sothebysrealty.se eller www.skeppsholmen.se

 

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har frågor kring denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

 

Dataskyddsombud: Emelie Samuelsson

Telefonnummer: 08-54580000

E-post: emelie.s@sothebysrealty.se